Regulamin

 

Regulamin zakupów w sklepie internetowym MIROR

 

I. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) sporządzony został na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

a) Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
b) Sklep - sklep internetowy „miror” działający pod adresem www.miror.pl, prowadzony jest Mirosławę Witala prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą F.H. MIROR Mirosława Witala z siedzibą w Katowicach (40-042) przy ul. Wita Stwosza 23a/13, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9541065375, REGON: 362811471.
c) Kupujący – osoba składająca zamówienie za pośrednictwem Sklepu.
d) Konsument – osoba fizyczna składająca w Sklepie zamówienie niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
e) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, posiadająca zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
f) Towar – produkty oferowane do sprzedaży przez Sklep.

3. Regulamin został udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, a każdy Kupujący ma możliwość zapoznania się z postanowieniami Regulaminu przed zawarciem umowy pomiędzy Sklepem a Kupującym.

4. Pozostałe dane Sklepu:

a) Numer rachunku bankowego: 89 1750 0012 0000 0000 3163 4954
b) Kontakt: tel./fax.: 32 782 81 07

 

II. Procedura składania zamówień.

1. Sklep prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o Towarach znajdują się na stronie internetowej Sklepu w zakładce dotyczącej danego Towaru.

2. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego przesłana zostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.

3. Potwierdzenie przystąpienia do realizacji zamówienia następuje, gdy do Kupującego dotrze e-mail od Sklepu z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem a Kupującym za zawartą. Obowiązkiem Sklepu jest dostarczenie zamówionego Towaru, a obowiązkiem Kupującego zapłata za zamówiony Towar.

4. Składanie zamówień przez Internet możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) System operacyjny: Windows, Linux lub Mac OS
b) Procesor: 1 GHz
c) RAM: 1 GB pamięci RAM
d) Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca
e) Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768
f) Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s
g) Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera lub Google Chrome.

5. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

7. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Kupującego najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Kupującego potwierdzenia złożenia zamówienia. W przypadku zapłaty przez Kupującego za zamówienie, Sklep zwróci wpłacone pieniądze.

8. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, Kupujący informowany o jest o tym fakcie. Kupujący podejmuje decyzje czy zamówienie ma zostać zrealizowane w części czy też w całości anulowane.

9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 

III. Zapłata i czas realizacji zamówienia

1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT i nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

2. Czas realizacji zamówienia wynosi 3 Dni Robocze. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. 

3. Po skompletowaniu zamówienia Towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy wynosi 2 Dni Robocze.

4. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

5. Za zamówione Towary na terenie Polski Kupujący może zapłacić wybierający jedną z poniższych form płatności:

a) płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym (należność pobierana jest wówczas przez ekspedienta w sklepie stacjonarnym);
b) płatność elektroniczna przelewem bądź kartą (Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.)
c) przelew bankowy na rachunek bankowy Sklepu

6. Za zamówienia z dostawą poza terytorium Polski wyłączną formą płatności jest przedpłata.

7. Dostępne rodzaje kart płatniczych, którymi można realizować płatność: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

8. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej SA. Koszt dostawy wynosi:

  • 10,00 zł – w przypadku wyboru przesyłki poleconej;
  • 12,00 zł - w przypadku wyboru przesyłki poleconej priorytetowej
  • 16,90 - w przypadku przesyłki kurierskiej

9. Koszt dostawy poza granicami Polski ustalany jest indywidualnie, zależnie od adresu i kraju do którego Towar ma być dostarczony.

 

IV. Odpowiedzialność Sklepu za wady Towaru

1. Sklep jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną.

2. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności sprzedany Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Kupującego;
c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

3. Sklep jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze sprzedanym w tej samej chwili.

4. Niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego będącego Przedsiębiorcą w momencie wydania Towaru przewoźnikowi, o którym mowa w Art. III.7, a na Kupującego będącego Konsumentem – w momencie doręczenia Towaru przez przewoźnika.

5. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar wadliwy na Towar wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

6. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.

8. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

9. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Przedsiębiorca może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, gdy wymiana Towaru lub usunięcie wady będą niemożliwe bądź gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę sprzedanego Towaru. W takiej sytuacji Sklep – według wyboru Przedsiębiorcy – dokonuje zwrotu zapłaconej kwoty lub dostarczy Przedsiębiorcy inny Towar (za odpowiednio dopłatą stosownej kwoty bądź lub zwrotem części uiszczonej ceny).

10. Sklep jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

11. Sklep obowiązany jest przyjąć od Kupującego wadliwy Towar w razie wymiany Towaru na wolny od wad lub odstąpienia od umowy.

12. Jeżeli Konsument zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sklep nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

13. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Kupującemu.

14. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę sprzedanego Towaru na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi.

 

V. Zgłoszenie wady

1. Kupujący zgłasza wadę Towaru według swojego wyboru pisemnie, za pośrednictwem poczty mailowej lub telefoniczne.

2. Kupujący jest obowiązany na koszt Sklepu dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sklepu. Sklep ponosi koszty dostarczenia rzeczy również w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy z związku z realizacją uprawnień z tytułu rękojmi oraz w przypadku wymiany Towaru z tego tytułu.

3. Koszty wymiany Towaru ponosi Sklep.

4. Do zwracanego Towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz opis przyczyny zgłoszenia.

5. Sklep rozpatruje zgłoszenia w ciągu 5 (pięciu) Dni Roboczych od dnia otrzymania wadliwego Towaru.

 

VI. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty dostarczenia Towaru.

2. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy umieszczonego na stronie internetowej Sklepu. Oświadczenie powinno zostać złożone na adres sklepu stacjonarnego Prowadzonego przez F.H.MIROR Mirosława Witala, tj. MIROR Mirosława Witala, ul. Dyrekcyjna 2, 40-013 Katowice

3. Wszystkie zwracane artykuły muszą być starannie zapakowane.

4. Dołączona do przesyłki formularz zwrotu powinien być poprawnie wypełniony i podpisany.

5. Konsument zobowiązany jest zwrócić towar do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sklepu.

7. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony Towar niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia zwrotu Towaru.

8. Zwrot należności następuje na rachunek bankowy Konsumenta, z którego nastąpiła zapłata, na inny rachunek bankowy podany przez Konsumenta, przekazem pocztowym lub gotówką.

9. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. 

 

VII. Dane osobowe

1. Składając zamówienie w Sklepie, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.

2. Sklep przetwarza następujące dane osobowe Kupującego: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania), adres dostarczenia Towaru (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub adres korespondencyjny), adres poczty elektronicznej, numer NIP (w przypadku Przedsiębiorców).

3. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

4. W przypadku wyrażenia przez Kupującego dodatkowych zgód, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Kupującego o nowych Towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

5. Kupujący mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia. 

6. Kupujący ma prawo na każde żądanie uzyskania od Sklepu informacji na temat środków zapewniających ochronę jego danych osobowych.

 

VIII. Postanowienia końcowe

1. Spory pomiędzy Konsumentem a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827) oraz przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1422 ze zm.).

3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2015

4. W celu realizacji obowiązku określonego w art. 21 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827), wydrukowany Regulamin dostarczany będzie Konsumentowi wraz z zamówionym Towarem. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl